Inici / Gestió econòmica, comptable i estadística
Gestió econòmica, comptable i estadística

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Pressupost
>> Pressupostos aprovats, executats i liquidats

>> Compte de liquidació

>> Enllaç a la DG de pressupostos

Comptes anuals i informes auditoria
>> Informe d’auditoria
>> Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys

Inventari General del Patrimoni Entitat
>> Inventari de béns immobles
>> Béns mobles de valor especial

>> Gestió del patrimoni

>> Contractació patrimonial

Subvencions i ajuts
>> Subvencions i ajuts previstos
>> Subvencions i ajuts atorgats
>> Control financer de les subvencions i els ajuts

Resultats i dades estadístiques
>> Central de Resultats
>> Memòria corporativa anual
>> Auditories de qualitat serveis públics
>> Acreditacions de qualitat 

Altra informació econòmica
>> Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Pressupost
>> Pressupostos aprovats, executats i liquidats

>> Compte de liquidació

>> Enllaç a la DG de pressupostos

Comptes anuals i informes auditoria
>> Informe d’auditoria
>> Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys

Inventari General del Patrimoni Entitat
>> Inventari de béns immobles
>> Béns mobles de valor especial

>> Gestió del patrimoni

>> Contractació patrimonial

Subvencions i ajuts
>> Subvencions i ajuts previstos
>> Subvencions i ajuts atorgats
>> Control financer de les subvencions i els ajuts

Resultats i dades estadístiques
>> Central de Resultats
>> Memòria corporativa anual
>> Auditories de qualitat serveis públics

Altra informació econòmica
>> Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

 

 

- Darrera actualització del bloc "Gestió econòmica, comptable i estadística": octubre de 2018

- Propera revisió del bloc "Gestió econòmica, comptable i estadística": gener de 2019