Concursos i contractacions

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una entitat de dret públic en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró.

 

Aquesta entitat està subjecta a l’aplicació de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), de conformitat amb el previst a l’article 3.2, apartat b), d’aquesta norma. Concretament, a efectes de la LCSP, el CSdM té la consideració d’Administració Pública.

 

D’acord amb l’article 63 de la LCSP, el CSdM ha de difondre a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos.

 

El perfil del contractant del CSdM es troba publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

 

En conseqüència, podeu accedir al perfil del contractant del CSdM mitjançant el següent enllaç:

 

>> Consorci Sanitari del Maresmeplataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

>> Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresmeperfil del contractant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

 

Més informació

Per correu postal
Unitat de contractació pública
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme)
Carretera de Cirera, 230
08304 – Mataró (Barcelona)

 

Per telèfon
937 417 700 - Extensions 1018 i 1041

 

Per correu electrònic
contractacio.publica@csdm.cat